Jurybegrunnelser 2022

Juryenes begrunnelser / Jury statements 2022

Cinema Extraordinaire – beste internasjonale fiksjonsfilm: THE FIVE DEVILS

se senere
Flere detaljer

Juryens begrunnelse

Det var flere sterke filmer i årets Cinema Extraordinaire-konkurranseprogram, og juryen har hatt lange og spennende diskusjoner. Ikke desto mindre var valget av vinneren enstemmig.

Vinneren er en utpreget velspilt film som evner å skape et besnærende og særegent handlingsunivers. Den er intim, men samtidig gåtefull, med sterk intensitet og et ulmende ubehag. Juryen lot seg imponere av hvordan denne formsterke filmen kombinerer ulike sjangre på forfriskende vis, hvor magiske elementer både forsterker og utforsker det mellommenneskelige dramaet. Vinnerfilmen forteller en annerledes, medrivende og ikke minst sanselig historie om kjærlighet og bekreftelse på flere plan, som får forløsning på uventede måter. 

Vinneren er THE FIVE DEVILS regissert av Léa Mysius.

Jury statement

Several strong films competed for the Cinema Extraordinaire prize this year, inciting exciting discussion within the jury. Our decision was nonetheless unanimous.

The winner is a markedly well-acted film which manages to create an enticing and distinct universe. It is intimate, yet enigmatic, with enduring intensity and simmering unease. The jury was impressed by how this formally strong film combines genres in a refreshing way, where magical elements enhance and explore the interpersonal drama. The winner tells a captivating, original and sensuous story of love and recognition operating on many levels, which is redeemed in unexpected ways.  

The winner is THE FIVE DEVILS, directed by Léa Mysius. 

Jury: Einar Aarvig, filmkritiker | Aleksander Huser, filmkritiker | Hanne Rømsing Sæverås, Bergen Offentlige Bibliotek

--

Documentaire Extraordinaire – beste internasjonale dokumentar: CROWS ARE WHITE

se senere
Flere detaljer

Vinner / winner: CROWS ARE WHITE, Ahsen Nadeem

Hederlig omtale / honorable mention: TSUMU – WHERE DO YOU GO WITH YOUR DREAMS, Kasper Kiertzner

-

Juryens begrunnelse:

Det er aldri enkelt å vurdere ekstraordinære dokumentarfilmer opp mot hverandre, fordi de er alle ekstraordinære på sin helt særegne måte. De 8 filmene i årets program er storslåtte visuelle dramaer og intime personlige fortellinger, de er fra Amazonas og Moskva og Den himmelske freds plass, og de har alle berørt oss. Likevel er det noen som har utmerket seg spesielt. 

Juryen vil gi hederlig omtale til en opprørende og gripende film fra våre egne nærområder. Ved å la marginalisert ungdom selv komme til orde blir denne sterke historien fortalt fra innsiden. Grønland er et sted og historie vi vet alt for lite om, og denne filmen gir oss et sjeldent innblikk i livene til unge mennesker som på tross av tilsynelatende håpløse omstendigheter selv er optimistiske. Hederlig omtale går til TSUMU – WHERE DO YOU GO WITH YOUR DREAMS? av Kasper Kiertzner.

Årets vinnerfilm av documentaire extraordinaire er en fornøyelig og uventet perle. På friskt og originalt vis forteller filmen en historie som er dypt personlig, men samtidig universell. Selv om filmens hovedpersoner kommer fra hver sin kant av jorda, så møtes de i sin felles søken etter identitet i spennet mellom tradisjon og personlig frihet. Filmen dekker hele følelsesregisteret, og publikum ler og gråter seg gjennom regissørens klumsete forsøk på å forstå seg selv gjennom å forstå en annen kultur. Filmen er visuelt vakker og samtidig veldig morsom - og hvordan kan man ikke bli sjarmert av en buddhistmunk som lytter til Slayer? 

Årets vinner er CROWS ARE WHITE av Ahsen Nadeem. 

Jury statement

It's never easy to compare extraordinary documentaries, because they are all extraordinary in their own unique way. The 8 films in this year's program are grand visual dramas and intimate personal stories, they are from the Amazon, from Moscow and from Tiananmen Square, and  we have been moved by all of them. Nevertheless, there are some who are praticularly extraordinary.

The jury wishes to give an honorable mention to an upsetting and gripping film from our own region. By letting marginalized youth speak for themselves, this powerful story is told from the inside. Greenland is a place and history we know far too little about, and this film gives us a rare insight into the lives of young people who, despite seemingly hopeless circumstances, stay optimistic about their futures.

Honorable mention goes to TSUMU – WHERE DO YOU GO WITH YOUR DREAMS? by Kasper Kiertzner.

This year's winning film in the documentaire extraordinaire program is an enjoyable and unexpected gem. In a fresh and original way, the film tells a story that is deeply personal, but at the same time universal. Although the film's main characters come from opposite sides of the earth, they connect in their common search for identity, in being torn between tradition and personal freedom. The film covers the entire range of emotions, and the audience laughs and cries through the director's clumsy attempt to understand himself through understanding another culture. The film is visually beautiful and at the same time very funny - and how can you not be charmed by a Buddhist monk listening to Slayer?

This year's winner is CROWS ARE WHITE by Ahsen Nadeem.

Jury: Hans Andreas Fay, VGTV | Casper Børretzen, Bergen Filmklubb | Kari Nøst Hegseth, HUMAN IDFF, Mirage IDFF og Morild film.

--

Checkpoints – beste menneskerettighetsdokumentar: THE KILLING OF A JOURNALIST

se senere
Flere detaljer

Vinner/winner: THE KILLING OF A JOURNALIST, Matt Sarnecki

Hederlig omtale/honorable mention: CHILDREN OF THE MIST, Hà Lệ Diễm

-

Juryens begrunnelse

Før juryen kunngjør årets vinner, ber vi dere vennligst om å bli med oss i en applaus for alle årets Checkpoints-bidrag.

Juryen ønsker også å gi hederlig omtale til en dokumentarfilm som er følelsesmessig overbevisende i sin utforskning av spenningene mellom modernitet og tradisjon og som i tillegg er en visuelt imponerende presentasjon CHILDREN OF THE MIST.

Og nå til hovedbegivenheten.

Årets Checkpointsvinner 2022 tar opp viktigheten av å våge å konfrontere makten med sannhet til tross for myndigheters undertrykking. Ved å sette søkelyset på et nyere demokrati, bringer denne dokumentaren inn et nytt perspektiv og flere nyanser til et ofte oversett tema og område. Denne eksplosive, men også objektive dokumentaren fanger seernes oppmerksomhet. Den er også vakkert produsert og filmet.

I sin innerste kjerne handler filmen om kampen for å redde en nasjons sjel. Dokumentaren viser hvordan det oppleves å leve i grepet til en mafiastat og tapperheten til dem som uavhengig av konsekvensene våger å motsette seg et korrupt regime. Filmen anskueliggjør hvordan korrupsjonens tentakler strekker seg utover nasjonale grenser og inn i anerkjente institusjoner som Den Europeiske Union. Dokumentarens gjennomgående røde tråd er viktigheten og nødvendigheten av pressens frihet.

Juryen velger denne dokumentarfilmen ikke bare av de grunner som nevnes over, men også for dens potensielle innvirkning og relevans, både innad i landet det gjelder og for dens naboer som lever under lignende forhold.

Årets vinner av Checkpoints 2022 er THE KILLING OF A JOURNALIST.

Jury statement

Prior to announcing this year’s winner, please join us in applauding this year’s Checkpoints entries. The jury also wishes to give an honourable mention to a documentary that was emotionally compelling in its exploration of the tensions between modernity and tradition and its visually stunning presentation: CHILDREN OF THE MIST.

And now for the main event. 

This year’s Checkpoints winner captures the importance of speaking truth to power despite government oppression. By focusing on a fledgling democracy, the documentary brings a new perspective and nuance to an often overlooked theme and place. This explosive, well soured and objective documentary keeps its viewers captivated. The film is beautifully produced and shot. 

At its core the film is about the struggle to save the soul of a nation. The documentary captures the reality of living in a captured mafia state and showcases the bravery of those who oppose a corrupt regime regardless of the consequences. It even shows how corruption’s tentacles extend beyond national borders into revered institutions such as the European Union. A red thread that run throughout the documentary is the importance of the freedom of the press. 

The jury selects this feature documentary not only for the reasons above but also for its potential impact, both in the country and its neighbours who living under similar conditions. 

This year's winner of Checkpoints 2022 is THE KILLING OF A JOURNALIST.

Jury: Matthew Gichohi, Chr. Michelsen Institute | Kariane Westrheim, Raftopriskomiteen | Isabella Lie Befring, Skeiv ungdom

--

Gulluglen – beste forskningsfilm: FRAMING AGNES

se senere
Flere detaljer

Vinner/winner: FRAMING AGNES, regissert av Chase Joynt

Hederlig omtale/honorable mention: CARBON – THE UNAUTHORISED BIOGRAPHY regissert av Daniella Ortega og Niobe Thompson

-

Jurybegrunnelse:

Det er en film der grensene mellom naturvitenskap og humaniora forsvinner. Det er en film som har minst tre lag: et vitenskapelig, et filosofisk og et lyrisk. Det er en film som viser hvordan vi som forskere og filmskapere kan kombinere det aktuelle ved klimakrisen, det rent eksistensielle, det mytologiske og det poetiske. Vi vil gi hederlig omtale til: CARBON – THE UNAUTHORISED BIOGRAPHY.

Vinnerfilmen gir oss innsikt i hvordan kunnskapsutvikling foregår, og mange av filmens formvalg er ikke kun estetiske eller formidlingsmessige valg, men en del av den faktiske utforskningen av temaet. Filmen viser oss også ulike måter å bruke arkiv- og intervjumateriale på, og diskuterer dette kritisk.

Filmen går tilbake til en klassiker, og til en sentral skikkelse i sosiologifaget, og snur om på hvem som har makten – igjen og igjen.

Vi vil at Gulluglen skal gå til den filmen som best formidler vitenskap og forskning. Slik vi ser det, er den beste vitenskapsformidlingen den som gir en dypere og mer nyansert forståelse av både tematikken og forskningsprosessen, og som gir oss lyst til å lære mer. Det gjør virkelig denne filmen. FRAMING AGNES er vinneren av Gulluglen 2022.

Jury statement:

On an infinite ocean, we feel small. At the foot of a magnificent mountain, we feel insignificant. Under a boundless sky we feel restricted on our tiny plot of earth. Yet, rather than feeling small, why don’t we celebrate our cosmic connection? We are the ocean, the mountain, and the sky. We are a continuous note in this cosmic symphony! This is the amazing message of the film we have chosen as the honorable mention of BIFF 2022: CARBON – THE UNAUTHORISED BIOGRAPHY.

The winning contribution opens up “the making of” research, and provides a thoughtful and critical discussion on how we can use archive- and interview material. The film returns to a classic text and a founding figure in sociology, and highlights and plays around with the power relations involved in research. The aesthetic and creative choices of the film are not only efficient narrative choices, but do themselves contribute to the actual exploration of topic.

We want the Golden Owl to be awarded a film that provides a deeper and more nuanced understanding of both a topic and the research processes involved, and that makes you want to learn more about a subject matter. FRAMING AGNES is the worthy winner of the Golden Owl 2022.

Jury: Elisabeth Schøyen Jensen, Senter for vitenskapsteori | Huiwen Helen Zhang, Institutt for fremmedspråk | Christian Haug Eide, Institutt for geovitenskap

--

Beste norske dokumentar: HIDDEN LETTERS

se senere
Flere detaljer

Vinner/winner: HIDDEN LETTERS, Violet Du Feng

Hederlig omtale/honorable mention: IKKE EN SÅNN FYR (NOT THAT KIND OF GUY), Signe Rosenlund-Hauglid

We like to give special mention to a particularly brave and personal project. Using roleplay in an effective way, the filmmaker opens the most difficult conversations to increase understanding about an endemic problem in our society.

The special mention goes to NOT THAT KIND OF GUY by Signe Rosenlund-Hauglid.

In a story about resistance to oppression, and about solidarity and not feeling alone.

This year’s winner manages to tell a multilayered, poetic story about an important subject. Although it takes place in a distant culture, it resonates with all of us, all around the world.

As a Norwegian co-production this beautiful movie can open doors to a universal conversation about women's rights and capitalism, and to cross-border collaboration. It’s especially important in these times. The winner is HIDDEN LETTERS by Violet Du Feng.

Jury: Carmen Gray, journalist, kritiker og kurator | Thomas Hellum, prosjektleder og fotograf i NRK | Soledad Marambio, poet, oversetter, litteraturforsker og filmskaper

--

Propaganda Nights – beste LHBTI-film: BOYLESQUE

se senere
Flere detaljer

Juryens begrunnelse | Jury statement

"For sitt vakre, rørende og til tider humoristiske portrett av et unikt, levende, fargerikt medlem av LGBTQIA-fellesskapet rett fra østblokken, for å si det sånn. Poetisk innrammet og gripende intimt, dette livsbejaende portrettet av queer motstandskraft vekker refleksjon og utveksling mellom generasjoner som strekker seg utover den skeive verdenen. Prisen i Propaganda Nights-konkurransen går til «Boylesque» av Bogna Kowalczyk."

"For its beautiful, moving, and at times humorous, portrait of a unique, vivid, colorful member of the LGBTQIA community straight from the Eastern Bloc, so to speak. Poetically framed and arrestingly intimate, this life affirming portrait of queer resilience sparks inter-generational reflection and exchange that extends beyond the queer world. The award in the Propaganda Nights competition goes to "Boylesque" by Bogna Kowalczyk."

Jury: Grzegorz Stepniak, OFF Camera | Erwin Rapiz Navarro, Skeiv verden Bergen | Christin Anderson, Papillon 

--

Himmel & hav – beste klimafilm: THE TERRITORY

se senere
Flere detaljer

Vinner: THE TERRITORY, Alex Pritz

Hederlig omtale: FASHION REIMAGINED, Becky Hutner

-

Juryens begrunnelse:

I etterdønningene av pandemien har vi reist mindre. Årets nominerte har tatt juryen med på en spennende og emosjonell reise fra isbreene på Grønland til slettene i Uruguay, regnskogen i Amazonas, motemesser i Paris, til sirkulær økonomi og klimaopprør i Storbritannia. I seg selv er BIFF en klimavennlig måte å reise på, festivalen skal ha honnør for å belyse et omfattende spekter av viktige problemer i dagens samfunn.

Å velge blant fem forskjellige og viktige filmer, kan være vanskelig, men denne gangen var det spesielt to filmer som pekte seg ut. Juryen vil derfor gi en hederlig omtale i tillegg til årets vinner.

Hederlig omtale: Juryen vil gi en hederlig omtale til en film som overrasket oss ved å gi et nytt innblikk i en innfløkt verdikjede med store klimaavtrykk, både i form av direkte utslipp og som en produsent av boss.

Filmen portretterer en hyklersk bransje, og en aktør som har risikert mye i sin jakt på et sporbart og bærekraftig produkt. Filmen viser at det krever enormt stort pågangsmot og innsats i å jobbe mot systemet i industrien i tekstilbransjen. Med dette ordet har vi røpt hvilken film vi tenker på, vi gir en hederlig omtale til: FASHION REIMAGINED.

Vinnerfilm: Juryen har vurdert denne filmen til å være årets viktigste film.

Filmen tar oss med til av nåtidens viktigste kamper som pågår mens vi står her. Problemet har eskalert de siste årene, men denne filmen portretterer en kamp som har mange paralleller flere steder på jorden og til ulike tider i verdenshistorien. Filmen er et godt journalistisk håndverk som viser flere sider av problemet – at vi som mennesker har stadig mindre områder å leve på og stadig færre ressurser å dele på. Filmen berører klimasaken, urbefolknings rettigheter, biomangfold og politiske interesser. Filmen viser en klimakamp på liv og død. En kamp som i filmen er lokal, men som i sin ytterste konsekvens påvirker hele verdens klima.

Vi anbefaler alle å se denne, og vil med glede annonsere at årets vinner i klimafilmkategorien er THE TERRITORY.

-

Jury statement:

In the aftermath of the pandemic we have traveled less. This year's nominees have brought the jury on an emotional, important and exciting journey from the Greenland ice sheet to the great plains of Uruguay, the deep rainforest of the Amazon, fashion shows in Paris, to circular economy and climate rebellion in Britain. In itself, BIFF is a climate friendly way to travel. We honour the festival for shining a light on important issues in today's society. 

To choose between five different and important films can be a challenge, but this year two of them stood out. Because of that the jury will give an honorable mention as an addition to this year's winner.

The Jury would like to give an honorable mention to a film that surprised us by giving new insight in a value chain with huge climate footprints, both in direct pollution and as a huge waste producer. The film portrays a hypocritical industry, and a designer who, despite high economic risks, has pursued a traceable and more sustainable product. The film shows that it takes great courage to work against the system in the fashion industry.  

We give our honorable mention to; FASHION REIMAGINED.

The winner: The jury has considered this movie to be this year's most important movie. The film takes us to one of the most important battles of our time, a struggle which is ongoing as we speak. The problem has escalated the last few years, and this film portrays a struggle which has many parallels at multiple places on the planet, and at different times through world history. The film is a thorough piece of journalism and shows multiple sides of the problem - that we humans have less and less areas on the planet to live on, and less resources to share. The film touches upon the climate issue, indigenous peoples rights, biodiversity and political interests. The story shows a climate battle of life and death. A battle, which in the film is local, but in its consequence affects the global climate.

We recommend everybody to watch this movie, and it is our pleasure to announce that this year’s winner in the environment genre is; THE TERRITORY.

Jury: Gudrun Urd Sylte, Bjerknessenteret for klimaforskning | Vibeke Koehler, Bærekraftige liv Norge | Odin Oddekalv, Miljøvernforbundet 

--

Beste norske kortfilm: PORTØR

Vinner: PORTØR, Lisa Enes

Juryens begrunnelse | Jury statement

We in the jury were thoroughly impressed with the high quality of the films shown in this year’s Norwegian Short Films in Competition. The films showed a wide range of different genres and styles and a variety of good stories.

The winning film is about being on the outside, as much as being included. With tender humour and a rich selection of supporting characters, this film captures the surroundings of a fascinating protagonist who mostly speaks through her expressions. Although the film is set in a rather grim location, the images are beautifully captured on film. This year’s winner of Norwegian Short Films is PORTER by Lisa Enes. Congratulations!

Jury: Pernille Middelthon, UIP | Viljar Bøe, regissør av GOOD BOY | Eira Søyseth, litteraturviter, kulturarbeider og poet

--

Beste norske kortdokumentar: WHEREVER I LOOK

Vinner: WHEREVER I LOOK, Emilie Adelina Monies

Juryens begrunnelse | Jury statement

Den filmen som peker seg ut som vinner av årets konkurranse i sjangeren norsk kortdokumentar, er sår og åpen, med et generøst kamerablikk. Filmskaperen prøver å finne svar på spørsmål som nødvendigvis ikke har et svar.  Publikum inviteres til å delta i refleksjonen, en refleksjon som forsetter lenge etter filmen er over. Filmens handling foregår på kun en location, og kan som første inntrykk virke melankolsk og enkel. Men gjennom filmen fremstår location og menneskene der, varmere og varmere. En plass for de store og små spørsmål. Vinnerfilmen er en kompleks men elegant meditasjon over nære relasjoner, og om hvordan de former oss i sitt fravær. Vinneren er WHEREVER I LOOK.

Jury: Jorunn Børve Eriksen, lyddesigner | Amir Ajdinovic, regissør (Aldeles) | Hans Andreas Fay, VGTV

--

Beste kort fra vest: TILBAKELAGT LIV

Vinner: TILBAKELAGT LIV, Valia Phyllis Zwart

Juryens begrunnelse:

Juryen vil starte med å takke alle filmskaperne for et innholdsrikt kortfilmprogram som synliggjør den høye kvaliteten blant etablerte filmskapere og nye talenter fra regionen vår.

I programmet Kort fra Vest har vi sett et mangfold av perspektiv og sjangere med sterk vilje til å fortelle filmatiske historier. Vi vil gjerne gi en applaus til alle filmskaperne.

Vi i juryen lot oss overraske av en kortfilm som skilte seg ut med sin klare visjon, elegante regi og dynamiske filmfoto. Den intuitive flyten i filmen trakk oss inn i en drømmeaktig og intim reise på bare 6 minutter. Juryen har kåret TILBAKELAGT LIV som vinner av Kort fra Vest.

Jury statement:

The jury will start by thanking all the filmmakers for a rich short film program that emphasizes the quality among established filmmakers and new talents from our region. 

In this program Western Norwegian short film we have seen a diversity of perspectives and genres with a strong willingness to tell cinematic stories. We would like to give a round of applause to all the films from the program.

As for the winner of this competition, the whole jury found one short that stood out and surprised us with its amazing simplicity, delicate directing, and vibrant cinematography. The intuitive flow of the film drew us into a dreamlike and intimate journey in only 6 minutes. The jury has chosen LIFE LEFT BEHIND as the winner of this competition.

Jury: Alexander Ophaug, regissør (Untold Films) | Nastya Feshchuk, filmskaper, manusforfatter, postprodusent | Azar Alsharif, kunstner

--

Ungdommens dokumentarfilmpris | Youth Documentary Award: THE TERRITORY

Beste dokumentarfilm vist i årets skoleprogram, kåret av styret i ungdomsfilmklubben HUFF.

se senere
Flere detaljer

Juryens begrunnelse

Hei alle sammen vi er HUFF, norges eneste ungdomsfilm klubb! Vi har vært utrolig heldige for å få lov til å kåre vinneren av ungdommenes dokumentarpris 2022.

Det er aldri enkelt å velge en vinner, og det var i år, som i fjor mange gode kandidater. Vårt endelige valg ble en dokumentar som imponerte med det visuelle og et helt fantastisk lyddesign, og som skapte et helt ærlig, rått og rettferdig narrativ.

Filmen var gripende, hjerteskjærende og ekstremt opplysende. Vi digget filmens fullstendig objektive perspektiv på to helt forskjellige folkegrupper, noe som utfordret oss til å tenke selv. Det var mange helt fantastiske og nyskapende dokumentarer vi måtte velge mellom, men vinneren av ungdommens dokumentarpris er Alex Pritz sin THE TERRITORY!

Jury statement by HUFF

Hello everyone, we are HUFF, Norway's only youth film club! We have been so lucky to be able to award and hand out the Youth Documentary Film award 2022. It is never easy to choose a winner, and this year, like last year, there were many good candidates.

Our final choice was a documentary that impressed with its cinematography, an absolutely fantastic sound design, and which created a completely honest, raw and fair narrative. The film was immersive, heartbreaking and extremely enlightening. We loved its completely objective perspective on two completely different groups of people, which challenged us to think for ourselves.

There were many absolutely fantastic and innovative documentaries that we had to choose from, but the winner of the youth documentary award is Alex Pritz's THE TERRITORY!

--

Beste norske musikkvideo: GOLDEN

Vinneren av norsk musikkvideokonkurranse 2022 i samarbeid med Vill Vill Vest er: GOLDEN regissert av Fredrik Harper for Gundelach. Vinneren ble kåret på musikkvideokvelden søndag 23. oktober.

se senere
Flere detaljer

Konkurranseprogram

se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
{{loaderText}}