Jurybegrunnelser 2023

Jurybegrunnelser | Jury statements 2023

-

Cinema Extraordinaire – beste internasjonale fiksjonsfilm: ALL DIRT ROADS TASTE OF SALT

Regissør: Raven Jackson

Juryens begrunnelse

Årets konkurranseprogram fortjener virkelig merkelappen «Cinema Extraordinaire». De syv filmene juryen har vurdert, har alle brukt filmspråket for å tilføre filmkunsten nytt materiale eller få oss til å se eldgamle troper og temaer fra nye perspektiver, noen ganger helt bokstavelig.

Flere av disse sanselige filmene overskrider det publikum kan oppfatte gjennom lyd- og synsinntrykk og hva vi kan bearbeide intellektuelt. Filmskapernes finjusterte kunstneriske sanseapparat får oss til å tro at vi kan føle og smake på verdenen, som karakterene bor i. Estetikken som utvisker skillet mellom sal og lerret kan også være et etisk program, et kunstspråk for å skape empati. Og det er nettopp det årets vinner av Cinema Extraordinaire gjør. Følelsen av fellesskap som filmen skaper, gjør at denne unike kunstneriske visjonen føles like presserende som den er rørende.

Filmen er en inderlig, personlig erindring om tette familiebånd, barndomstraumer og livslang helbredelse fortalt gjennom minnets ikke-lineære struktur. Vinneren tar for seg universelle temaer som tap, lengsel og kjærlighet, men alle eksistensielle funderinger filtreres gjennom en nøye rettet oppmerksomhet mot naturen og hverdagen og nærstudier av kroppsspråk: Undringen ved å holde en fisk i hånden for første gang. Et gammelt minne fremkalt av regn som berører huden. Den følelsesmessige forløsningen i en lang omfavnelse. Den uuttalte forståelsen mellom to hender som holder hverandre fast.

Publikum står fritt til å legge inn sine egne opplevelser i bildene. Likevel får de nøye utvalgte scenene og få ordene en spesifikk narrativ tyngde i denne mesterlig regisserte og klipte historien. Ikke overraskende er filmskaperen også poet. En poet som finner opp et nytt, flytende filmspråk hvor hun bruker vannmetaforer på imponerende friske og tematisk rike måter.

Vinner av Cinema Extraordinaire 2023 er Raven Jacksons «All Dirt Roads Taste of Salt».

Jury statement

This year’s competition programme truly deserves the label «Cinema Extraordinaire». The seven films the Jury have seen, have advanced the language of cinema, and made us see age old tropes and themes from new perspectives sometimes quite literally.

Several of these visceral films transcends what we as an audience can perceive through sound and vision and what we can process intellectually. The fine-tuned cinematic sensibilities of the filmmakers make us believe that we can even sense and taste the world that the characters inhabit. Such aesthetics can also be an ethical stance, a language for creating empathy. And that’s exactly what this year’s winner of the Cinema Extraordinaire Prize does. The sense of community the film achieves makes this unique artistic vision feel as urgent as it is moving.

The film is a heartfelt personal remembrance of close-knit family bonds, childhood trauma and lifelong healing told through the non-linear structure of memory. The winner addresses universal themes of loss, longing, and love but all existential musings are filtered through close attention to nature, everyday life, and close-up studies of body language: The pure wonder of holding a fish in your hand for the first time. An old memory invoked by rain touching skin. The emotional release in a long embrace. The unspoken understanding in two hands holding each other tight.

The audience is free to put their own experiences into the imagery. Yet the carefully chosen scenes and few words gain a specific narrative weight in this masterfully directed and edited story. We are not surprised to find that the filmmaker is also a poet. A poet who invents a new, fluid cinematic language in which she uses water in metaphorical ways that feels impressively fresh and rich.

The winner of the Cinema Extraordinaire Prize 2023 is Raven Jacksons «All Dirt Roads Taste of Salt».

Jury: Nora-Swantje Almes, Bergen Kunsthall | Guri Kulås, Klassekampen | Mikal Olsen Lerøen, Universitetet i Bergen

se senere
Flere detaljer

-

Documentaire Extraordinaire – beste internasjonale dokumentar: THE MOTHER OF ALL LIES

Regissør: Asmae El Moudir

Honorable mention: MILISUTHANDO, regissør Milisuthando Bongela

Juryens begrunnelse
De seks internasjonale dokumentarfilmene inviterte oss med til India, Colombia, Sør-Afrika, Marokko, Mexico, Ukraina og Himalaya hvor vi har fått bli kjent med mennesker, miljøer og kulturer som vi ikke kjente fra før. Felles for alle filmene er at de går i dybden på temaer som kanskje ikke er etterspurt av markedskreftene, men som er desto viktigere at vi får mulighet til å lære mer om i en polarisert verden. 

Vi er takknemlige for å ha sett alle filmene på programmet. De har gitt oss innsikt og forståelse, de har gitt oss sterke opplevelser og de har invitert oss inn i en virkelighet fra en del av den verden som vi lever i, men som vi selv ikke tar del i. Filmene har alle høy verdi som kulturformidlere og som bakteppe for både politiske og kulturelle utfordringer i dag, og jeg har blitt et rikere menneske av å ha fått ta del i dem. 

Juryen vil gi hederlig omtale til en film som berørte oss sterkt og som på helt spesielt vis har klart å vise frem kompleksiteten og maktubalansen i relasjoner mellom raser, kulturer, generasjoner og mennesker. Med omhu og respekt gir filmen et bilde av utfordringer som vi i den vestlige verden kan være nonchalant overfor, og vi vil derfor gi en inderlig hederlig omtale til MILISUTHANDO av Milisuthando Bongela.

Vinneren av beste internasjonale dokumentar går til en helt ekstraordinær film som dokumenterer en udokumentert hendelse. I et rekonstruert nabolag og med leirfigurer kommer filmskaperen og familien hennes sammen for å undersøke sin kollektive historie med utgangspunkt i massakren i Casablanca bread riots i 1981. Det har blitt en fantastisk visuell film som både er lavmælt og voldsom, gripende og humoristisk. Vi tar del i en kompleks familiedynamikk som er preget av traumer og innestengte historier. Det utspiller seg både et politisk drama og et familiedrama i en egenprodusert scenografi som konserverer den virkelige og viktige historien. 

Årets vinner er THE MOTHER OF ALL LIES av Asmae El Moudir.

Jury statement

The jury wishes to give an honorable mention to a film which moved us strongly, and which in a unique way shows the complexity and power imbalance in relations between ethnicities, cultures, generations and humans themselves. With great care and respect, the film presents us with challenges often carelessly ignored in the western world, and therefore we would like to give a heartfelt honorable mention to MILISUTHANDO by Milisuthando Bongela.

The winner of this year's Documentarie Extraordinaire program goes to an exceptional and extraordinary film which documents an undocumented event. In a reconstructed neighborhood, and with miniature clay figurines, the filmmaker and her family come together to investigate their collective story and memories of the massacre following the “Casablanca Bread Riots” in 1981. The film is spectacular in its visuality, and is both quiet and ferocious, both gripping and humorous. We take part in a complex family dynamic which is riddled with trauma and suppressed experiences. Both a political as well as a family drama plays out in the family's own scenography, which conserves the true and important story. 

This year's winner is THE MOTHER OF ALL LIES by Asmae El Moudir.

Jury: Stian Indrevoll, dokumentarfilmregissør Inga Moen Danielsen, Tekstallmenningen Hans Andreas Fay, VGTV

se senere
Flere detaljer

-

Ungdommens dokumentarfilmpris | Youth Documentary Award: NAME ME LAWAND

Beste dokumentarfilm vist i årets skoleprogram, kåret av styret i ungdomsfilmklubben HUFF.

Juryens begrunnelse av HUFF

Hei alle sammen. 

Vi er en gjeng med filminteresserte ungdommer, som har fått gleden av å kåre vinneren for ungdommenes dokumentarpris 2023. Vi kommer fra HUFF, Norges beste, verste og dermed eneste ungdomsfilmklubb. Den siste uken har vært fylt med inspirerende, vakre og nytenkende dokumentarer, som absolutt ikke gjorde valget vårt noe lettere. Likevel må vi innrømme at vi alle bemerket oss denne ene filmen, som skilte seg ut. Dokumentaren vi har valgt var oppsiktsvekkende, og fremmet et nytt og hjerteskjærende perspektiv. Det er lett å glemme at ikke alle har de samme mulighetene og friheten som oss, til å søke den hjelpen man trenger og vi syntes at det er viktig at historier som denne blir hørt. Dokumentaren var nydelig visuelt, og kinematografien, kombinert med den tydelige strukturen, gjorde fremhevingen av dokumentarens budskap ekstra sterk og ærlig.

Filmen vi har valgt er NAME ME LAWAND av Edward Lovelace.

Jury statement by HUFF

Hello everyone! We are a group of young people interested in film, who have had the pleasure of choosing the winner for the youth documentary prize 2023 at BIFF. We come from HUFF, Norway's best, worst and thus only youth film club. The past week has been filled with inspiring, beautiful and innovative documentaries, which certainly did not make our choice any easier. Still, we have to admit that we all noticed this one film, which stood out. The documentary we have chosen was sensational, and promoted a new and heartbreaking perspective. It is easy to forget that not everyone has the same opportunities and freedom as us to seek the help they need and we think that its important that stories like this are heard.

The Winner documentary was visually beautiful, and the cinematography, combined with the clear structure, made the emphasis of the documentary's message extra strong and honest.

The film we have chosen is NAME ME LAWAND by Edward Lovelace

se senere
Flere detaljer

-

Checkpoints – beste menneskerettighetsdokumentar: NAME ME LAWAND

Regi: Edward Lovelace 

Juryens begrunnelse 

Det er en stor ære å presentere årets Checkpoints-pris for menneskerettsdokumentarfilm. Alle dokumentarfilmene i konkurransen tar opp relevante og viktige tema, kvaliteten er høy og det gjorde ikke valget lett. De sju filmene i konkurransen viste glimt av livene til barn og unge i dagens verden. Barn og unge er spesielt truet når menneskerettighetene brytes. Det er stadig risiko for at deres uskyld, drømmer og gleder blir revet vekk.

Fra barnesoldater som blir brutale utøvere av krigsforbrytelser, avhoppere fra diktaturer, dødstall i krigsregnskapet i militær maktkamp, splittelse av familie tvunget fram av totalitære stater, fengsling og død utført av moralpolitiet i fundamentalistiske religiøse stater, ofre for deepfake-hevnporno og til å bli tvunget til å finne språk på andre siden av det livsfarlige Middelhavet. Årets dokumentarer lar oss bevitne verden bortenfor breddene av byens fjorder.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) rapporterer at ved slutten av 2022 var det 108,4 millioner tvangsfordrevne mennesker, og av disse er ca. 43.3 millioner (40 %) barn under 18 år. Døve mennesker er en del av de 1 milliard mennesker i verden med en funksjonsvariasjon som har erfart brudd på sine menneskerettigheter på grunn av diskriminering, ulikhet og barrierer knyttet til grunnleggende utdanning, kommunikasjon og deltakelse i sine hjemland, og også i sammenheng med tvunget migrasjon. Flyktninger med funksjonsvariasjoner ‘rangerer blant verdens mest sårbare mennesker’ fordi de opplever utestengelse, mobbing og isolasjon i sine hjemland, i flyktningleirer, på den farlige reisen mot trygghet, og i deres utfordringer knyttet til å søke beskyttelse og stabilitet, som ekskluderer dem fra retten til å ha rettigheter. Funksjonsnedsettelse og minoritetsstatus gjør det enda vanskeligere å kreve sine rettigheter.

Med årets pris ønsker vi å rette søkelyset mot døve flyktningbarn og dokumentarfilmens arbeid for å øke kunnskapen om deres behov og rettigheter. Filmen viser oss betydningen av tilgang til å lære tegnspråk, med støtte av en døv frivillig, flere empatiske pedagoger, venner og et nærmiljø som kjemper for døve flyktningbarns rett til utdanning og mot deportasjon, og hvordan slike sårbare barn blomstrer når de får uttrykke seg selv og får utvikle sin fulle personlighet. Juryen la vekt på hvordan denne filmen inspirerer oss og hvordan vi som bor i vertslandene kan legge til rette for og støtte de mest sårbare barna som ankommer våre grenser og som navigerer i ekstreme vanskeligheter. Filmen gir håp for fremtiden, om den type samfunn og byer vi ønsker her og nå for alle.

Årets Checkpoints-pris går til NAME ME LAWAND! Gratulerer!

Jury statement

It is a great honour to present this year’s Checkpoints Award of human rights documentaries. All the documentary films in this competition have relevant and important causes, the quality is high and did not make our task easy. The seven films participating in the competition showed us glimpses of the lives of children and youth in the contemporary world. Children and youth of today are particularly at risk when human rights are violated. Their innocence, dreams and joys are constantly at risk of being ripped away. From child soldiers turned to brutal perpetrators of war crimes, defectors from dictatorial regime, numbers in military power struggle war-tolls, enduring forced family separation by totalitarian state, imprisonment and death under moral policing by the religious fundamental state, subjects of revenge deepfake porn and to finding language across the treacherous mediterranean sea, this year's documentaries let us witness world beyond the shores of the city fjords. 

As per UNHCR at the end of 2022, of the 108.4 million forcibly displaced people, an estimated 43.3 million (40 per cent) are children below 18 years of age. Deaf people are part of the one billion people in the world with a disability who have experienced human rights issues due to discrimination, inequalities, and barriers to access basic education, communication and participation in their home countries as well as in the context of forced migration. Refugees with disabilities “rank among the world’s most vulnerable persons” because they experience exclusion, bullying and isolation in home countries, in refugee camps, through the treacherous journey to safety and their challenges while seeking protection and stability, excluding them from the rights to have rights. Their disability and minority status makes it even more difficult to claim their rights. With this year's award we want to highlight the deaf refugee children and the documentary film’s work to raise awareness to their needs and rights. The film shows us the importance of access to opportunities to learn sign language, with the support of a deaf volunteer, several empathetic educators, friends and community who fight for their right to education and against family deportation; such vulnerable children bloom to express themselves, flourish and develop their full personality. The jury took into consideration how this film inspires us, living in the host countries to facilitate and support the most vulnerable children who have managed to arrive on our shores navigating extreme hardships. The film gives hope for the future, the kind of societies and cities we wish to build here and now for everyone. 

This year’s Checkpoints is awarded NAME ME LAWAND! Congratulations!

Jury: Archana Bidargaddi, DotLeft | Line Alice Ytrehus, Høgskulen på Vestlandet/Rafto alumni Maciej Nowicki, Helsinki Foundation for Human Rights

se senere
Flere detaljer

-

Gulluglen – beste forskningsfilm: EL EQUIPO

Regissert av Bernardo Ruiz

Juryens begrunnelse 

Gulluglen 2023 går til ein fengslande og djupt rørande dokumentar som viser kva rolle vitskap har i kampen for sosial rettferd og ivaretakinga av internasjonale menneskerettar.

Dokumentaren gjev eit mangefasettert bilete som saumlaust blandar personlege utfordringar som enkeltforskaren står overfor og eit større, overordna bilete med mange involverte i alle linjer. Den framstiller den innbitte innsatsen forskarane gjev, ofte på bekostning av eiga helse og sikkerheit, alt i jakta på sanninga.

Sjølv om det er kjenslemessig opprørande det publikum får sjå, så finst her håp. Utan at det var planlagt har denne gjengen teke på seg ansvaret for å avdekka alt det grusomme, som til sjuande og sist syter for ei slags trøyst til dei gjenlevande. Den samla opplevinga framstilt her er ikkje berre eit vitnemål om krafta som ligg bak eit samarbeid som torer trassa regelverket, men viser også korleis vitskap og akademisk forskning bidreg til at dei utan ei stemme blir høyrde, gjennom å vera ei konkret plattform for rettferd og oppgjer på nasjonalt plan.

Gulluglen 2023 går til EL EQUIPO!

Jury statement

Gulluglen 2023 recognizes a captivating and deeply moving documentary depicting the role science can play in the fight for social justice and the preservation of international human rights.

The documentary tells a multilayered narrative, as it seamlessly merges the personal challenges of individual researchers with a broader, universally significant storyline. It chronicles the determined efforts of these researchers, who, often putting their own well-being and safety at stake, take on powerful actors in a battle for truth.

Things can be emotionally disturbing, but leave a ray of hope. Inadvertently brought together, the team assumes the responsibility of uncovering devastating atrocities, ultimately offering solace to the survivors. Their collective journey is not just a testament to the power of interdisciplinary collaboration, but also illustrates how science and academic research can serve as a platform for advocates of justice to promote national reconciliation by giving a voice to the voiceless.

Gulluglen 2023 goes to EL EQUIPO!

Jury fra Universitetet i Bergen: Trond Holmen Erlien, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Dorinde Kleinegris, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap | Salwa Mustafa Suliman, forsker ved Institutt for klinisk odontologi

se senere
Flere detaljer

-

Beste norske dokumentar: MAMMAEN I MEG

Regissør: Hilde Merete Haug

Hederlig omtale/honorable mention: BARN AV STJERNER, regissører: Aaslaug Vaa, Jørn Nyseth Ranum

Juryens begrunnelse | Jury statement

Mark Kermode: I’m very sad not to be there tonight, but it was a pleasure to have been at the Bergen International Film Festival, and a privilege to serve on the Norwegian documentary jury with the wonderful Elin and Ionut. We all agreed that the field was incredibly strong and diverse, and making any judging decisions was near impossible. Choosing between these brilliant films was less like comparing apples and oranges, and more like comparing apples and tractors. Each film was engaging and enlivening in their own unique way, and we’d all like to thank the festival and the film-makers for giving us so many hours of enlivening viewing, and enough food for thought to last us through till next year’s festival. Bravo to all!

Ionuț Mareș: The Special Mention of the Jury goes to a touching film which is visually striking, and which uses in a highly original way the Norwegian landscapes to enhance its subject. It has a strong pedagogical role, and is a universal story which is driven by children`s voices. The Special Mention goes to CHILDREN OF STARS by AASLAUG VAA and JORN NYSETH RANUM.   

Elin Helgheim: The winner is a raw, powerful film, where the filmmaker tells her own story about a great sorrow that has almost destroyed her. The film is personal and honest, and therefore courageous, addressing a problem that many face, but hardly anybody talks about. Being the main character in one's own film can be a complex path, but the winner has succeeded, and the film wouldn't be the same without her. Through exploring her own, often shameful feelings, and meeting others, the film leaves us deeply moved. 

The winner is: THE MUM IN ME/MAMMAEN I MEG by Hilde Haug.

Jury: Mark Kermode, filmkritiker / film critic | Ionuț Mareș, Ceau Cinema Elin Helgheim, NRK

se senere
Flere detaljer

-

Beste norske kortdokumentar: SISTE KAPITTEL

Regissør: Frøydis Fossli Moe

Juryens begrunnelse | Jury statement

Vi har valgt en film som forteller en sterk historie med byggende dramaturgi, som blir mer og mer intens. Filmen er utført med nydelig håndverk i alle fagfelt. De sterke karakterene skaper et emosjonelt bånd med seeren og vi får lov å komme tett på en veldig personlig historie. Filmen er vakker, nær og rørende, og for vår del kunne den vart bittelitt lenger. Prisen for beste norske kortdokumentar går til SISTE KAPITTEL.

Jury: Selim Mutic, Aldeles Richard Misek, Universitetet i Bergen Hans Andreas Fay, VGTV

-

Beste norske kortfilm: GRILL

Regissør: Jade Hærem Aksnes

Hedelig omtale: VOLD, regissert av Emil Engesnes Bråthen

Juryens begrunnelse | Jury statement

First, we want to start by saying that this was not an easy task. However, we have chosen a winner.

Special mention to Emil Engesnes Bråthen and the film VOLD for its powerful portrayal of a disturbing contemporary issue, where children can easily witness the suffering of others and images of violence. An issue that many would rather ignore than address. 

This year's winning film is clear in its message from the very beginning. The filmmaker deserves recognition for their exceptional achievement in giving a recognizable face to those who are often overlooked in society. Through humor and Tara's journey, we get a strong portrait of poverty in Norway and the desperation, pain, and hopelessness she experiences. A portrayal of a class-divided Norway – how one of the world's wealthiest countries deals with poverty. 

Congratulations to this year's best short film winner, GRILL by Jade Hærem Aksnes. 

Jury: Eira Garrido, varaordfører (SV) AFK, gatekunstner Mathilde Meraki Ypsøy, Vestnorsk filmsenter

-

Beste kort fra vest: ØYEBLIKK

Regissører: Siri Linn Brandsøy, Lasse Huldt Pedersen

Juryens begrunnelse | Jury statement

It was a pleasure to be given the opportunity to experience so many rich and interesting short films in this category – the standard was very high, and the jury members found it very difficult to choose an overall winner.

With its remarkable cinematography and meticulously crafted soundscapes, this year's winner offers an immersive and enriching experience, beckoning us to submerge ourselves in the natural world, momentarily freeing us from our daily concerns, and enchanting us with the boundless mysteries that define it.

The film serves as an stunning aurally meditation on the fragility and tenacity of nature, and humans' relationship to their animal kin and the natural landscape.

It subtly incorporates the climate emergency as an unspoken narrative backdrop, intensifying the poignancy of the lives of the creatures that the filmmakers, mere guests in this pristine natural world, choose to walk alongside.

Jury: Linda Ruth Williams, Drama and Film, University of Exeter Laia Núñez Sebastià, Les Bones Dones Lisa Enes, Vinner for beste kortfilm BIFF 2022
{{loaderText}}